fbpx
 
 

ELTE Tolkien kurzus 2007-2008/II

Kurzuscím: Egy huszadik századi mitológia: J.R.R. Tolkien
Kredit: 2
Tervezett max. létszám: 80
Órarendi kód: xxxn9037/1
Óraszám: Heti 2 óra
Kurzus típusa: előadás
Meghirdető tanszék: TTK Tudománytörténeti és Tudfil. Tsz.
Tantárgy kódja: xxxn9037
Időpont: hétfő 16 óra
Helyszín: ELTE TTK északi Tömb 1.71-es terem

Kurzus felelős: Dr. Kutrovátz Gábor
Kurzusszervező: Füzessy Tamás


Az előadások témái:

1. Tolkien élete és művei
Előadó: Füzessy Tamás
Tematika:
- J.R.R. Tolkien életének kulcseseményei
- A tolkieni mitológia fontosabb alapszövegei
- Az egyes művek születésének körülményei
Handout -->

2. A mitológia átfogó rendszere
Előadó: Uhrman Iván
Tematika:
- Mi a mítosz és a mitológia általában?
- Tolkien mitológiája viszont: pseudo-mitológia
- A filológiai koncepció
- Fikció és valóság
Handout -->

3. Teológiai és mitológiai alapkoncepciók, természetfeletti elemek
Előadó: Füzessy Tamás
Tematika:
- A mitológia teremtéstörténete
- A jó és rossz megkülönböztetése
- A teremtett lelkek fajtái
- A mitológia eszkatológiája
- A mágia szerepe a mitológiában
Handout -->

4. Középfölde és a közel-keleti valamint a klasszikus mitológia
Előadó: Uhrman Iván
Tematika:
- Tolkien kapcsolata a klasszika-filológiával
- Antik elemek a Középfölde-corpusban
- Kosmogonia és theogonia párhuzamai
- Pantheon kapcsolatai
- Geográfiai hasonlóságok
- A geográfia és a történelem fikciói: Númenor-Atlantis
- Középföldi lények: az ork szó etimológiája, a sárkány-figura antik vonatkozásai
- Témák: a várostrom-szituáció Trójától Minas Tirithig
- Keleti vonatkozások
- Mezopotámia
- A dúnadán kultúra mintája: Egyiptom
Handout -->

5. Középfölde és az északi mitológia
Előadó: Reinicke Tamás
Tematika:
- párhuzamok keresésének feladata (miért nehéz, hogy-honnan, stb.)
- mi az a germán mitológia? (áttekintés, fogalomtisztázás, alapvetések)
- angolszász (irodalom, verselés, tematika)
- északi (források, kozmológia, kozmogónia, hangulati párhuzamok)
- konkrétabb, felismerhető átvételek (jellemzően a mitológia korábbi és/vagy kidolgozatlanabb változataiból)
- finn - Kalevala
Handout -->

6. Középfölde és az angolszász mitológia
Előadó: Molnár Gyula
Tematika:
- Mit tudunk az angolszász mitológiáról? (áttekintés, fogalomtisztázás, alapvetések)
- Angolszász források,
- Angolszász nyelv
- Tolkien munkássága az óangol filológiai kutatásban
- konkrétabb, felismerhető átvételek
- A legfontosabb forrás: Beowulf
Handout -->

7. Középfölde és a kelta mitológia
Előadó: Sághi Csaba
Tematika:
- Kik azok a kelták?
- A keltákkal kapcsolatos ismereteink forrásai
- A Brit szgk mítikus hagyományának eredete
- A mítikus hagyomány Tolkien általi felhasználása
- A kelta tündérvilág megjelenése Tolkien írásaiban
- Az ír mítoszok tündérei és Tolkien tündéi
- Az ír mítoszok túlvilágai és a "tünde nyugat"
- A Sidhe házai és a harmadkori tündék otthonai
- További párhuzamok a kelta mitológiával
Handout -->

8. Középfölde és a bibliai hagyomány
Előadó: Rákos-Zichy Johanna
Tematika:
- Tolkien és kereszténység, illetve katolicizmus
- A tolkieni mitológia és a bibliai történetek kapcsolata (időrend, egyeztetés)
- Újszövetségi motívumok és áthallások
Handout -->


9. Egy mesterséges világ: mitikus természet- és társadalomrajz
Előadó: Füzessy Tamás
Tematika:
- Bevezetés - miért is szeretjük Középföldét?
- Természetrajz - valóság és fikció keveréke
- Társadalomrajz
- Egyéb leírások
- Pénzhasználat
- Öltözködés
- Szokások
- Honnan is tudjuk mindezt?
Handout -->

10. Tolkien mesterséges nyelvei
Előadó: Ürmössy Zsuzsanna
Tematika:
- Tolkien és a nyelvek
- Középfölde nyelvei
- A tolkieni nyelvek belső (pszeudo) fejlődése, változása
- A nyelvalkotás folyamata - verziók és átiratok
Handout -->

11. A nyelvalkotás forrásai: kelta, finn, óangol, gót, latin, görög és közel keleti nyelvek
Előadó: Kaszab Zsuzsanna
Tematika:
- ma is élő, beszélt nyelv: a finn,
- két holt, de tökéletes állapotban fennmaradt nyelv, a latin és az ógörög
- a reneszánszát élő velszi nyelv
- az óizlandi
- az óangol és a középangol
- három, részlegesen fennmaradt nyelv: a gót, a hettita és a sumér.
Handout -->

12. Mítosz-minták, archetípusok (Összehasonlítás: Tolkien világa, Harry Potter, Star Wars)
Előadó: Füzessy Tamás
Tematika:
- A mítosz (meghatározása, toposzok)
- Archetípusok és a tudattalan (Jung)
- A mese és morfológiája (Propp)
- A tolkieni világ (általános jellemzők, A Hobbit, A Gyűrűk Ura, egyéb motívumok)
- Harry Potter világa (általános jellemzők, szereplők, egyéb motívumok)
- A Star Wars univerzuma (általános jellemzők, szereplők, egyéb motívumok)
- Az archaikus és a (poszt)modern mítoszok
Handout -->

13. A tolkieni mitológia hatása a XX. században
Előadó: Füzessy Tamás
Tematika:
- Hogyan váltak népszerűvé a Tolkien művek
- A művek köré szerveződő mozgalmak
- Képzőművészeti adaptációk
- Filmes adaptációk
- Egyéb adaptációk
- A tolkieni mitológia hatása a fantasy művekre
Handout -->Irodalom
A kurzus elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges "A Gyűrűk Ura", "A Szilmarilok" és "A hobbit" szövegeinek beható ismerete. Az egyes előadások témaköreinek mélyebb megértését segíthetik a következő művek:

J.R.R. Tolkien saját művei magyarul:
A hobbit (szövegkritikai kiadás Cicero, 2006.)
A Gyűrű keresése (Szukits Kiadó, 1995)
Az elveszett mesék könyve I. (Holló és Társa, 1996)
Az elveszett mesék könyve II. (Holló és Társa, 1996)
Bombadil Toma kalandjai és más versek a vörös könyvből (versek)
A gyűrű nyomán – Fa és levél (az On Fairy-Stories és a Leaf by Niggle fordtása egy kötetben)
Szörnyek és ítészek

J.R.R. Tolkien saját művei csak angolul:
1985 The Lays of Beleriand
1986 The Shaping of Middle-earth
1987 The Lost Road and Other Writings
1988 The Return of the Shadow (The History of The Lord of the Rings v.1)
1989 The Treason of Isengard (The History of The Lord of the Rings v.2)
1990 The War of the Ring (The History of The Lord of the Rings v.3)
1992 Sauron Defeated (The History of The Lord of the Rings v.4)
1993 Morgoth's Ring (The Later Silmarillion v.1)
1994 The War of the Jewels (The Later Silmarillion v.2)
1996 The Peoples of Middle-earth

Művek Tolkien mitológiájáról:
Martinez: Középfölde életre kel
Fonstad: Középfölde AtlaszaA kurzus teljesítése
A kurzus kollokviummal zárul.

A 12 kollokviumi tétel azonos a félév során elhangzott 12 előadással (A 13. téma nem biztos, hogy sorra kerül a félév során, ezért ezt a kollokviumon sem kell tudni.) A kollokviumon 2 tételről kell számot adnia a hallgatóknak. Az egyik tételt húzni kell, a másik szabadon választható. (A szabadon választott tétel tökéletes ismerete 3-as érdemjegyet jelent, a kihúzott tétel minimális ismerete mellett is.)
A vizsgára való felkészülésben a kiadott Handout-ok sokat segíthetnek, ám ezek a témavázlatok önmagukban nem elegendőek: a számonkérés tárgyát az órán elhangzottak jelentik. Célszerű tehát, ha azok is beszerzik az órán elhangzottak jegyzeteit, akik nem vettek részt rendszeresen az előadáson.
A kurzus teljesítéséhez alapfeltételnek tekintjük "A Gyűrűk Ura", "A Szilmarilok" és "A hobbit" kötetek elolvasását, amelyre vonatkozóan minden témakörben várhatóak ellenőrző kérdések.

A félév során beadott házi dolgozattal lehet 4-es vagy 5-ös megajánlott jegyet szerezni (ennél rosszabbra értékelt házi dolgozatok esetén nincs lehetőség megajánlott jegyek szerzésére). A házi dolgozatnak a tárgy 13 témakörének valamelyikéhez kell kapcsolódnia. A dolgozatokat írásban is be lehet adni, de legkésőbb az utolsó előadás napjáig elektronikus formában is el kell juttatni az ankalimon kukac tolkien pont hu címre.

A dolgozat minimális terjedelme (az irodalomjegyzék nélkül) 3 oldal (kb 6000 karakter), és csak nagyon indokolt esetben legyen több, mint 6 oldal (12000 karakter). (A terjedelem egyébként nem annyira lényeges: elsősorban a tartalmat értékeljük, nem a mennyiséget.)
A házi dolgozattal kapcsolatban a legfontosabb elvárás, hogy az előadáson elhangzottakhoz képest többlet információt, eredeti ötletet, új nézőpontot, vagy kiegészítő témát tartalmazzon. (Ezt a követelményt értelemszerűen nem vesszük szigorúan, ha a dolgozatot az adott témáról szóló előadás kezdete előtt adja be a hallgató.)

A dolgozatnak a kiválasztott téma, ötlet kifejtését kell tartalmaznia, lehetőleg egy jól megfogalmazott tételmondat, vagy megválaszolandó kérdés köré építve a mondanivalót. Egy lehetséges felépítés:
- Bevezetés (a téma választásának indoka, az alapállítás, vagy vizsgálandó kérdés megfogalmazása.)
- Kifejtés (a vizsgált témára vonatkozó érvek alapos kifejtése, a tolkieni forrásokból vett eredeti hivatkozásokkal)
- Részletes vizsgálat (az érveléshez kapcsolódó következtetések, szakirodalmi hivatkozások, lehetséges ellenérvek, eltérő álláspontok)
- Összefoglalás (a kiinduló alapgondolat felidézése, újrafogalmazása az előadott érvek alapján, illetve konklúzió kifejtése)
- Bibliográfia

A dolgozatokat saját kútfőből kell elkészíteni. Szeretnénk jelezni, hogy internetes vagy más forrásokból átvenni csak az idézet megkülönböztetésével és a forrás pontos megjelölésével lehet, és egy forrásból származó átvétel nem haladhatja meg a dolgozat 10 %-át. A forrásmegjelölés nélküli szöveg-átvétel, mások munkájának saját név alatti beadása nem megengedett, amelyet saját ismereteink alapján és a különböző plágium-kereső eszközökkel ellenőrizni fogunk.
Mivel a kurzus teljesítésének feltétele "A Gyűrűk Ura", "A Szilmarilok" és "A hobbit" kötetek ismerete, minimális elvárás, hogy e három műre vonatkozóan mindenképpen kell irodalmi hivatkozást megjelölni. Akár a tolkieni műveknél, akár más irodalmi vagy szakirodalmi hivatkozásnál a szabályos formát be kell tartani (lábjegyzet minden idézetnél, plusz tételes irodalomjegyzék a dolgozat végén).

Utoljára frissítve: csütörtök, 07 április 2016 16:42

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned

Alkategóriák

Bejelentkezés

Keresés

SSL Security
Comodo SSL Certificate

Vissza a lap tetejére