Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat

A Magyar Tolkien Társaság és a Tolkien.hu portál Adatvédelmi Nyilatkozata

A Magyar Tolkien Társaság, úgy is mint a www.tolkien.hu weboldal üzemeltetője, kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét, és megtesz minden olyan intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különösképp:

  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
  • 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről;

  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
  • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

A jelen nyilatkozatban használt alapfogalmakat (személyes adat, hozzájárulás, adatkezelő, adatkezelés, adattovábbítás, nyilvánosságra hozatal, adattörlés, adatmegsemmisítés, adatfeldolgozás) a 2011. évi CXII. törvény 3. § határozza meg, valamint az 1. melléklet tartalmazza.

Az adatvédelmi nyilatkozatban a „szülőre” vonatkozó hivatkozás mindig magában foglalja a törvényes gyámot is.

A Magyar Tolkien Társaság adatkezelési gyakorlata

A Magyar Tolkien Társaság kizárólag olyan személyes adatokat gyűjt és dolgoz fel, amelyeket az érintettek önkéntesen bocsátanak rendelkezésére. Ezen adatokat (különösképpen az alábbi adatokat: név, telefonszám, e-mail cím, életkor, szülő/gondviselő neve és e-mail címe, illetve a tevékenységünkre és programjainkra vonatkozóan megjelölt érdeklődési körök, és a korábbi rendezvényeinken való részvétel ténye) az általunk nyújtott online szolgáltatások biztosítása (és fejlesztése), a programjainkon való részvételhez kapcsolódó nyilvántartások vezetése, továbbá a tevékenységünkről és programjainkról nyújtott tájékoztatás céljából tároljuk és kezeljük. A szülők/gondviselők gyerekek által megadott nevét és e-mail címét kizárólag arra használjuk, hogy tájékoztassuk őket a gyermekük által megadott személyes adatokról, és lehetőséget adjunk számukra, hogy az adatkezelési hozzájárulást megadják, és ennek tényét rögzítsük.

A Magyar Tolkien Társaság személyes adatokat kizárólag csak a fent meghatározott célokból tárol, és adatkezelési gyakorlatunk az adatkezelés minden szakaszában megfelel e céloknak. Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig végezzük az adatkezelést.

A Magyar Tolkien Társaság a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően csak addig tárolja a személyes adatokat, amíg a fent meghatározott célok megvalósítása érdekében indokolt, illetve ameddig az érintett az adatok kezeléséhez való hozzájárulást vissza nem vonja. A tárolt személyes adatokhoz a Magyar Tolkien Társaság tisztségviselői és munkatársai közül is csak azok férhetnek hozzá, akiknek a fenti célok megvalósítása érdekében ez feltétlenül szükséges. A hozzáférésük mindig csak a célok eléréshez szükséges adatkörre korlátozódik, és arra az időtartamra, amíg az adott tevékenységet végzik.

Tizenhat éven aluliak személyes adatainak gyűjtése esetén minden esetben kérjük a szülő vagy gondviselő külön hozzájárulását a tizenhat éven aluli gyermeke személyes adatainak kezeléséhez. Amennyiben nem kapjuk meg a szülői beleegyezést 30 napon belül, a megadott információkat minden esetben visszaállíthatatlanul töröljük. A szülői beleegyezés kikérésének időtartama alatt a megadott adatok ideiglenes jelleggel szerepelnek az adatbázisunkban, és a szülők hozzájárulásának beszerzésén és feldolgozásán kívül semmilyen formában nem használjuk őket.

A személyes adatokat a Magyar Tolkien Társaság csak akkor továbbítja, valamint a különböző adatkezeléseket csak akkor kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés általános feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Személyes adatokat a Magyar Tolkien Társaság semmilyen esetben sem ad át, továbbít, illetve tesz nyilvánossá harmadik személynek, külső szervezetnek, kivéve, ha erre jogszabály, hatóság vagy bíróság kifejezetten kötelezi.

A Magyar Tolkien Társaság mint adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket teszünk, ha a személyes adatok továbbítása hálózat vagy egyéb informatikai eszköz útján történik.

Az érintett kérelmére a Magyar Tolkien Társaság mint adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg a személyes adatokat. A kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban, közérthető formában adunk tájékoztatást.

Az érintettek a személyes adataik kezelésére vonatkozó tájékoztatást, valamint személyes adataiknak helyesbítését, illetve teljes törlését az adatkezeles@tolkien.hu címre írt e-mailbenkérhetik. A Tolkien.hu regisztrált felhasználói belépés után adataikat közvetlenül is módosíthatják ezen a linken: http://tolkien.hu/index.php/kozosseg/feliratkozasok

A személyes adatot minden esetben töröljük, ha tudomásunkra jut, hogy kezelése jogellenes, ha az érintett kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, illetve ha azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.

Amennyiben az adatok helyesbítése vagy törlése nem az az érintett kérésére történik, az érintettet értesítjük. Az értesítés mellőzhető, ha az adatkezelés céljára való tekintettel a törlés vagy módosítás az érintett jogos érdekét nem sérti.

Fontos számunkra, hogy a gyermekek felelősségteljes módon használják weboldalainkat és szolgáltatásainkat. Ezért a gyermekeket arra kérjük, hogy beszéljék meg szüleikkel, mielőtt személyes adatokat adnának meg. A szülőket pedig arra kérjük, hogy felügyeljék gyermekeik online tevékenységét, például úgy, hogy online szolgáltatóktól és szoftvergyártóktól beszerezhető szülői felügyeleti eszközöket használnak, amelyek segítik a gyermekbarát online környezet kialakítását. Ezekkel az eszközökkel az is megelőzhető, hogy a gyermekek az interneten szülői beleegyezés nélkül adják meg a nevüket, címüket és egyéb személyes adataikat.

Panaszt tenni, jogorvoslati lehetőséggel élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatalnál lehet:

http://www.naih.hu/kapcsolat.html

A Magyar Tolkien Társaság adatai

Székhely: 1046 BUDAPEST Pöltenberg Ernő utca 25. 1/1.

E-mail: info@tolkien.hu

Adószám: 18178209-1-42

Bírósági nyilvántartási szám: 16.Pk.60.909/2002/1

A Tolkien.hu kulturális és közösségi portál aktuális adatai az oldal Impresszumában érhetőek el: http://tolkien.hu/index.php/mtt/kiadvanyok/tolkien-hu/impressum

Hatályba lépés dátuma: 2015.12.02

1. melléklet: adatkezelési alapfogalmak

A 2011. évi CXII. törvény 3. § alapján:

Személyes adat

Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Különleges adat

A faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat. Különleges adat akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy törvény elrendeli.

Hozzájárulás

Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

Adattovábbítás

Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

Nyilvánosságra hozatal

Ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

Adattörlés

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatzárolás

Az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.

Adatmegsemmisítés

Az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

Harmadik személy

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Bejelentkezés

Keresés

SSL Security
Comodo SSL Certificate

Vissza a lap tetejére